Kompensavimo tvarka


Išrašai iš kompensavimo tvarkos pateikti žemiau.Tačiau primygtinai siūlome perskaityti visą kompensavimo tvarką Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje: TPNC ir www.tpnc.lt.

Kilus neaiškumams dėl kompensavimo tvarkos siūlome kreiptis į minėtą organizaciją.

Citatos iš "Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo": 

...

5.15. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam yra nuo 7 iki 24 metų ir jei jis naudojasi klausos aparatu (aparatais) arba kochleariniu implantu, arba įsriegiamu kauliniu implantu ir mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

10. Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 64, 72, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7 ir 76.8 punktuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį bei pateikia šio Aprašo 10.1 -10.8 punktuose nurodytų reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų (išskyrus asmens tapatybės dokumentus) kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas skirti paslaugą pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją:

10.1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

10.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

10.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

10.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 2 priedo 3.1, 3.2, 7.1, 9.1 punktuose ir 3 priedo 1 ir 4 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas):
10.4.1. kai asmuo pirmą kartą kreipiasi dėl regos ar klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo;
10.4.2. kai asmuo pakartotinai kreipiasi dėl optinių ar optoelektroninių priemonių ar kai pasikeičia asmens sveikatos būklė;
10.4.3. atskirais atvejais, jei formoje Nr. 027/a gydytojas nenurodo konkrečios skiriamos techninės pagalbos priemonės, sprendimą dėl šios priemonės parinkimo ir išdavimo priima Centro teritorinio padalinio specialistai;

...

10.8. kai kreipiamasi dėl regos ir klausos priemonių, nurodytų šio Aprašo 64.2, 64.3, 76.4 ir 76.8 punktuose, kompensacijos skyrimo, papildomai pateikti mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą.

...

75. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti kompensaciją už aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų, nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams, didinimo programinės įrangos, ekrano įgarsinimo programinės įrangos, kalbos sintezatoriaus ar vidinio ryšio (FM) sistemos įsigijimą, išmokant priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją įmonei ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo šio Aprašo 9 ir 10 punkte nurodytų reikalingų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Centras išduoda pažymą apie asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją. Asmuo gali kreiptis į įmonę dėl techninės pagalbos priemonės įsigijimo tik pateikęs Centro išduotą pažymą.

 …

76. Asmuo turi teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę:


76.8. vidinio ryšio (FM sistema) – vieną kartą per 5 metus iki 2500 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.


77. Šio Aprašo 76 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

78. Šio Aprašo 76 punkte nurodyta kompensacija pervedama įmonei, su kuria Centras yra pasirašęs sutartį dėl asmenų aprūpinimo kompensuojamomis techninės pagalbos priemonėmis. Jei techninės pagalbos priemonės kaina yra didesnė nei nurodyta šio Aprašo 76 punkte, kainų skirtumą įmonei sumoka asmuo, jei mažesnė nei nurodyta 76 punkte – kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina. Kompensuojama suma pervedama į įmonės nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos asmenims kompensuojamos per įmones pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką, suderintą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.